Regulamin

Regulamin
sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://akcesoria-warsztatowe.pl/ prowadzonego przez Zakład Usługowo Produkcyjny SAKA S.C. ul. Armii Krajowej 11 32-400 Myślenice, REGON: 350535916; określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży elementów wyposażenia warsztaów przy wykorzystaniu wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 2
Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, chyba, że w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru.

§ 3
Zamówienia

 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.

 2. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu telefonicznie od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 18.00.

 3. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie klikając na ikonę „KOSZYK” oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

 5. Dokonując Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 6. Sklep wraz z wysłaniem Towaru przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy w postaci dowodu zakupu.

§ 4
Ceny, płatności, dostawa Towaru oraz wymiana Towaru

 1. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto czyli zawierają już podatek VAT.

 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.

 3. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

 4. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.

 5. Towar zamówiony przez stronę internetową w sobotę i niedzielę będzie wysłany we wtorek.

 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

  • za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata)

  • płatnością internetową za pomocą serwisu Przelewy24.pl

 7. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary wraz z kosztami przesyłki bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę.

 8. Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 9. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 5
Odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy bądź adres Sprzedawcy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 6
Obowiązki Konsumenta

 1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 2. Nie przyjmujemy paczek wysłanych „za pobraniem”

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 7
Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Dołączenie dowodu zakupu jest niezbędne w procesie zwrotu.

§ 8
Rękojmia i wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

 4. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej  lub wysłać na adres: Sprzedawcy.

 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

  2. żądać usunięcia wady; albo

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

 6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.

 7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

 9. Nie przyjmujemy paczek wysłanych „za pobraniem”

 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 9
Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 5 dni roboczych.

 5. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

  1. przedstawienie oferty Sklepu,

  2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,

  3. możliwość korzystania z Konta Klienta,

 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji

 3. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga Rejestracji

§ 11
Polityka Cookies

 1. Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji.

 2. Sklep korzysta z Cookies „sesyjnych”, które są plikami tymczasowymi i pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 3. Sklep używa plików „cookies” w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

 4. W przypadku braku akceptacji plików cookies możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

§ 12
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.